Reflections

Short film

Script: Veselka Kuncheva and Maria Stankova

Director: Veselka Kuncheva

Cinematographer: Simeon Kirov

Editor: Christian Budev

Music and Arrangement: Mira Iskarova 

Production designer: Vanina Geleva

Costume designer: Elena Stoyanova

Cast: Meglena Karalambova, Evgenia Vasileva, Elitsa Bineva, Margarita Stoyanovich, Mina Runevska, Vasil Spasov, Georgi Beikov, Yavor Namliev, Evelina Kiosovska,

In the episodes: Yovcho Ivanov, Lata Gocheva, Mira Iskarova, Maria Momirova, Stoyan Martinov, Nikolay Stankov, Angel Stoyanov, Konstantin Beikov, Petra Gotcheva

Sound: Tsvetelina Tsvetkova, Krasimir Shtabekov, Nikolina Shtabekova

Make up: Yordanka Petrova

Camera assistants: Vesselin Hristov, Slav Jekov, Vlado Kapruzovski, Angel Stefanov

Assistant director: Nikolay Stankov

Assistant director for extras: Maria Stoyanova

Titles and Special effects: Sotir Gelev

Executive producer: Kosta Bikov

Produced by Bulgarian National Television, 2009

Photos by Geo Kalev